☰ Menu Prawe Menu ☰
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
Grafika zawierająca herb Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii

Wtorek 22.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Regulamin organizacyjny

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GÓRZE KALWARII

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Regulamin organizacyjny określa wewnętrzną organizację i szczegółowy zakres zadań Ośrodka  Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii, zwanego dalej „OSiR”

 

§ 2

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159

ze zm.).

2. Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.).

3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze

zm.).

4. Innych aktów prawnych dotyczących działania OSIR.

 

System zarządzania i zasady funkcjonowania

 

§ 3

 

 1. Terenem działania OSiR-u jest Miasto i Gmina Góra Kalwaria, zaś jego siedzibą Góra Kalwaria ul. Pijarska 119.
 2. W skład OSiR-u wchodzą:
 1. Zespół Basenowy przy ulicy Pijarskiej 119;
 2. Stadion Miejski przy ulicy Wojska Polskiego 44;
 3. Boisko Wielofunkcyjne „Orlik” w Górze Kalwarii przy ulicy Kalwaryjskiej 3;
 4. Boisko Wielofunkcyjne „Orlik” w Baniosze przy ulicy Szkolnej.

 

§ 4

 

 1. OSiR jest samorządową jednostką budżetową podległą Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria.
 2. OSIR prowadzi gospodarkę finansową wg. zasad określonych dla jednostek budżetowych w ustawie, o której mowa w § 2 pkt. 3.

 

§ 5

 

 1. OSiR-em kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria.
 2. W czasie nieobecności Dyrektora zastępuje go wyznaczony pracownik, w ramach udzielonego upoważnienia, a w czasie nieobecności Dyrektora i braku osoby upoważnionej OSIR kieruje Główny Księgowy.

 

§ 6

 

Stan zatrudnienia pracowników określa zatwierdzony przez Burmistrza schemat organizacyjny OSiR, będący integralną częścią niniejszego Regulaminu.

 

 

Cele i zadania

 

§ 7

 

Celem działalności OSiR-u jest realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkańców gminy Góra Kalwaria.

 

§ 8

 

Do podstawowych zadań OSiR-u należy:

1. Administrowanie obiektami i terenami rekreacyjno-sportowymi.

2. Zabezpieczenie właściwej eksploatacji i konserwacji urządzeń sportowo – rekreacyjnych.

3. Organizacja zajęć, zawodów, masowych imprez sportowo – rekreacyjnych w oparciu           o funkcjonującą bazę sportową.

4. Przygotowanie obiektów do imprez sportowych.

5. Udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej dla sekcji sportowych.

6. Współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, placówkami oświatowymi oraz innymi

instytucjami w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji procesu wychowania fizycznego,

uprawiania sportu i rekreacji ruchowej, propagowanie zdrowego stylu życia.

7. Współpraca z klubami sportowymi działającymi na terenie gminy.

8. Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej.

9. Opracowywanie programów rozwoju, ustalanie zasad organizacji, propagowanie                   i koordynowanie działalności w zakresie profilaktyki zdrowotnej przez ruch oraz sport.

10. Tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym.

11. Prowadzenie działalności profilaktyczno-wychowawczej w zakresie rekreacji i kultury

fizycznej dla dzieci i młodzieży, a w szczególności ze środowisk zagrożonych uzależnieniami.

12. Sprawowanie nadzoru nad pozalekcyjną działalnością sportowo — rekreacyjną                    w szkołach.

13. Organizowanie i prowadzenie obowiązkowej nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych.

14. Realizowanie zawodów sportowych w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

15. Współpraca z Referatem Inwestycji w zakresie prowadzenia inwestycji sportowych.

 

Układ funkcjonalno-organizacyjny

 

§ 9

 

 1. Dyrektor bezpośrednio kieruje i nadzoruje pracę:
 1. Głównego Księgowego,
 2. Menadżera sportu;
 1. Dyrektor OSiR-u odpowiada za:
 1. organizowanie, nadzorowanie i kierowanie pracą podległych pracowników,
 2. zatwierdzanie harmonogramów pracy dla pracowników objętych zmianowym systemem pracy,
 3. kontrola przestrzegania ustalonego rozkładu pracy,
 4. nadzór sprawności technicznej urządzeń OSiR-u,
 5. nadzór nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa w czasie funkcjonowania obiektów,
 6. zabezpieczenie stanowisk pracy w niezbędne wyposażenie i nadzór nad jego prawidłowym wykorzystaniem,
 7. nadzór nad przestrzeganiem warunków higieniczno-sanitarnych oraz bezpieczeństwa

     i higieny pracy,

 1. organizowanie szkolenia i
 2. instruktaży dla podległych pracowników!!!
 3.  Nadzór nad działalnością sportu w szkołach
 4.  Współpraca z klubami, stowarzyszeniami sportowymi, uks-ami
 5.  Opracowanie programów rozwoju sportu

 

§ 10

 

 1. Dla sprawnego kierowania OSiR-em tworzy się następujące piony funkcjonalno-organizacyjne:
 1. Pion Rekreacyjno-Sportowy Zespołu Basenowego
 2. Pion Rekreacyjno-Sportowy obsługi gminnych zadań z zakresu Kultury Fizycznej
 3. Pion Finansowo-Księgowy,
 4. Pion Techniczno-gospodarczy.
 1. Sprawy administracyjno-biurowe obsługuje specjalista ds. pracowniczych.

 

 

§ 11

 

 1. Do podstawowych zadań Pionu Rekreacyjno-Sportowego Zespołu Basenowego  należy:
 1. Obsługa klientów basenu,
 2. prowadzenie obowiązkowej nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych Gminy, zgodnie z harmonogramem pływalni,
 3. zabezpieczenie zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych realizowanych w obiektach Zespołu.
 4. zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom basenu.
 1. Pionem Rekreacyjno-Sportowym bezpośrednio kieruje Dyrektor OSiR.
 2. W skład Pionu Rekreacyjno-Sportowego wchodzą następujące stanowiska pracy:
 1. ratownicy,
 2. recepcjonistki

 

 

§ 11a

1. Do podstawowych zadań Pionu Rekreacyjno-Sportowego obsługi gminnych zadań z zakresu kultury fizycznej należy

 

1)  Prowadzenie działalności profilaktyczno-wychowawczej w zakresie rekreacji i kultury

fizycznej dla dzieci i młodzieży, a w szczególności ze środowisk zagrożonych uzależnieniami.

2) Sprawowanie nadzoru nad pozalekcyjną działalnością sportowo — rekreacyjną w szkołach.

3) Realizowanie zawodów sportowych w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

4) organizowanie imprez sportowych

5) organizowanie rozgrywek  zespołowych dyscyplin sportowych

6) przygotowanie obiektów do imprez sportowych.

2. Pionem Rekreacyjno-Sportowym obsługi gminnych zadań z zakresu kultury fizycznej koordynuje Menadżer sportu.

3. W skład pionu Rekreacyjno-Sportowego obsługi gminnych zadań z zakresu kultury fizycznej wchodzą:

1) gospodarz stadionu

2) gospodarze obiektów

3) placowi

 

§ 12

 

 1. Do podstawowych zadań Pionu Finansowo-Księgowego należy:
 1. prowadzenie rachunkowości OSiR-u,
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 3. opracowanie i  nadzór nad realizacja  rocznego  planu finansowego OSiR,
 4. dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 5. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej,
 6. przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów i sprawozdań finansowo-księgowych.
 1. Pionem Finansowo-Księgowym bezpośrednio kieruje Główny Księgowy.
 2. W skład Pionu Finansowo-Księgowego wchodzą następujące stanowiska pracy:
 1. księgowe,
 2. kasjerka.

 

§ 13

 

 1. Do podstawowych zadań Pionu Techniczno-Gospodarczego należy:
 1. utrzymanie jakości wody basenowej zgodnie z normami,
 2. utrzymanie w sprawności technicznej sieci:
 1. energetycznej,
 2. cieplnej,
 3. wodno-kanalizacyjnej,
 4. wentylacyjnej,
 5. uzdatniania wody basenowej.
 1. utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń technicznych OSiR,
 2. utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych,
 3. zaopatrzenie materiałowo-techniczne,
 4. utrzymanie czystości i higieny w obiektach OSiR,
 5. wykonywanie prac remontowo-konserwacyjnych.
 1. Pionem Techniczno-Gospodarczym bezpośrednio koordynuje kierownik-dyspozytor.
 2. W skład Pionu Techniczno-Gospodarczego wchodzą następujące stanowiska pracy:
 1. technolodzy,
 2. pracownicy gospodarczy,
 3. sprzątaczki,
 4. placowi stadionu;

 

§ 14

Szczegółowe obowiązki pracowników OSIR określają zakresy czynności , kompetencji i odpowiedzialności ustalone przez Dyrektora OSIR .

 

§ 15

 

Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnienia określa  Regulamin Pracy OSiR.

 

Zasady i tryb rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

§ 16

1.  Dyrektor przyjmuje interesantów ……………………. .

2.  Informacje o godzinach przyjęć interesantów umieszczono w widocznym miejscu, w siedzibie OSiR.

§ 17

 

1.  Obsługę interesantów przyjmowanych przez Dyrektora prowadzi stanowisko ds. obsługi sekretariatu.

2.  Skargi i wnioski wpływające do OSiR podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez stanowisko specjalisty ds. pracowniczych

§ 18

1.  Merytoryczne rozpatrywanie skarg i wniosków należy rzeczowo do właściwego stanowiska ze względu na przedmiot wniesionej sprawy.

2.  Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuje Dyrektor.

3.  Skargi i wnioski powinny być rozpatrywane i załatwiane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty wpływu.

4.  Odpowiedź negatywna na skargę musi zawierać uzasadnienie.

5.  Nadzór nad postępowaniem w sprawach skarg i wniosków prowadzi stanowisko specjalisty ds. pracowniczych.

 

Postanowienia końcowe

 

§ 19

 

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej i muszą być zatwierdzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria.

 

§ 20

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 02  maja 2012r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Mariusz Kochański
(2018-06-11 08:47:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariusz Kochański
(2018-06-11 08:48:33)
 
 
liczba odwiedzin: 27669

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X