Statut prawny

 

UCHWAŁA NR XI/92/2011

RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 31 maja 2011 r.

w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej „Miejski Zespół Basenowo-Rekreacyjny”

Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)1) , art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)2) oraz art.

5 ust. 7 i ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

2572 ze zm.)3) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany nazwy jednostki budżetowej „Miejski Zespół Basenowo-

Rekreacyjny” powołanej Uchwałą Nr 137/XII/2003 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia

9 września 2003 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Miejskiego Zespołu Basenowo-

Rekreacyjnego oraz jednostki budżetowej „Zespołu Placówek Oświatowych i Kultury Fizycznej” –

na „Ośrodek Sportu i Rekreacji”.

§ 2. Jednostce budżetowej pod nazwą „Ośrodek Sportu i Rekreacji” nadaje się Statut,

stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3. Ośrodek Sportu i Rekreacji wyposaża się w następujące składniki mienia Gminy Góra

Kalwaria:

1. Mienie znajdujące się w dotychczasowym użytkowaniu Miejskiego Zespołu Basenowo-

Rekreacyjnego z siedzibą w Górze Kalwarii przy ul. Pijarskiej na działce nr 4/1 z obrębu 3-02

uregulowanej w księdze wieczystej nr KW – WA5M/00 265126/6.

2. Mienie „Blisko Boisko” znajdujące się Górze Kalwarii przy ul. Pijarskiej na działce nr 33/35

z obrębu 3-02 uregulowanej w księdze wieczystej nr KW – WA5M/00 29302/8.

3. Stadion Miejski w Górze Kalwarii przy ul. Wojska Polskiego 44 na działce nr 29/25 z obrębu

9 -02 uregulowanej w Księdze wieczystej nr KW 377790.

4. Mienie „Moje Boisko – Orlik 2012”, znajdujące się w Baniosze przy ul. Spokojnej, na działce

nr 429/5 w księdze wieczystej nr KW – 292144.

5. Mienie „Moje Boisko – Orlik 2012” znajdujące się Górze Kalwarii przy ul. Kalwaryjskiej

3 na działce nr 6 z obrębu 6-01 uregulowanej w księdze wieczystej nr KW – WA5M/00 244/661/5.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady

Miejskiej

Zbigniew Bugno

Id: AYZCG-FJDJE-GQYQS-JGCHR-SHIWP. Podpisany Strona 2

1) Zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,

z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 138,poz.

974, Nr 173, poz. 121, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,

z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675.

2) Zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578,

Nr 257, poz. 1726.

3) Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122, poz.

1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, 227,

poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181,

poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33,

Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr

127, poz. 857, Nr 148, poz. 991.

Id: AYZCG-FJDJE-GQYQS-JGCHR-SHIWP. Podpisany Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr XI/92/2011

Rady Miejskiej Góry Kalwarii

z dnia 31 maja 2011 r.

STATUT OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GÓRZE KALWARII

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591

ze zm.).

2. Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.).

3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze

zm.).

4. Niniejszego Statutu.

§ 2. Ośrodek jest jednostką budżetową, nad którą nadzór organizacyjny, merytoryczny

i finansowy sprawuje Burmistrz.

§ 3. Siedzibą Ośrodka jest Góra Kalwaria, ul. Pijarska 119, a terenem działania obszar Gminy

Góra Kalwaria.

§ 4. Ośrodek używa pieczęci o treści: „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii ul. Pijarska

119, 05-530 Góra Kalwaria”.

Rozdział 2.

Cele i zadania

§ 5. Ośrodek realizuje zadania samorządu terytorialnego w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Zarządza i utrzymuje wydzielone i przekazane obiekty oraz urządzenia sportowe jak również tereny

rekreacyjne stanowiące mienie gminne.

§ 6. Do podstawowych zadań Ośrodka należy w szczególności:

1. Administrowanie obiektami i terenami rekreacyjno-sportowymi.

2. Zabezpieczenie właściwej eksploatacji i konserwacji urządzeń sportowo – rekreacyjnych.

3. Organizacja zajęć, zawodów, masowych imprez sportowo – rekreacyjnych w oparciu

o funkcjonującą bazę sportową.

4. Przygotowanie obiektów do imprez sportowych.

5. Udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej dla sekcji sportowych.

6. Współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, placówkami oświatowymi oraz innymi

instytucjami w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji procesu wychowania fizycznego,

uprawiania sportu i rekreacji ruchowej, propagowanie zdrowego stylu życia.

7. Współpraca z klubami sportowymi działającymi na terenie gminy.

8. Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej.

9. Opracowywanie programów rozwoju, ustalanie zasad organizacji, propagowanie

i koordynowanie działalności w zakresie profilaktyki zdrowotnej przez ruch oraz sport.

Id: AYZCG-FJDJE-GQYQS-JGCHR-SHIWP. Podpisany Strona 2

10. Tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom

niepełnosprawnym.

11. Prowadzenie działalności profilaktyczno-wychowawczej w zakresie rekreacji i kultury

fizycznej dla dzieci i młodzieży, a w szczególności ze środowisk zagrożonych uzależnieniami.

12. Sprawowanie nadzoru nad pozalekcyjną działalnością sportowo — rekreacyjną w szkołach.

13. Organizowanie i prowadzenie obowiązkowej nauki pływania dla uczniów szkół

podstawowych.

14. Realizowanie zawodów sportowych w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

15. Współpraca z Referatem Inwestycji w zakresie prowadzenia inwestycji sportowych.

16. Archiwizowanie dokumentacji.

17. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

Rozdział 3.

Organizacja i zarządzanie

§ 8. 1.Ośrodkiem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, zatrudniany i zwalniany

przez Burmistrza.

2. Dyrektor Ośrodka podlega Burmistrzowi

3. Wynagrodzenie oraz szczegółowy zakres czynności i obowiązków Dyrektora Ośrodka ustala

Burmistrz.

4. Dyrektor Ośrodka jest odpowiedzialny za całokształt jego działalności oraz efektywne

gospodarowanie powierzonym mieniem.

5. Dyrektor wykonuje swoje obowiązki przy pomocy głównego księgowego oraz pracowników

Ośrodka zgodnie z zatwierdzoną przez Burmistrza liczbą etatów.

§ 9. Organizację wewnętrzną i schemat organizacyjny określa regulamin Ośrodka zatwierdzony

przez Burmistrza.

§ 10. Przepisy wewnętrzne dotyczące działalności Ośrodka wydaje Dyrektor w formie

zarządzenia.

§ 11. Dyrektor jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy dla zatrudnionych w Ośrodku

pracowników.

§ 12. Prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników Ośrodka związane z wykonywaniem pracy

określa kodeks pracy i inne źródła prawa pracy.

Rozdział 4.

Gospodarka finansowa

§ 13. 1.Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się na zasadach przewidzianych dla

jednostek budżetowych określonych w ustawie o finansach publicznych.

2. Ośrodek finansowany jest z przychodów własnych, budżetu Miasta i Gminy Góra Kalwaria

oraz innych źródeł.

3. Podstawą gospodarki Ośrodka jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Burmistrza

Miasta i Gminy Góra Kalwaria.

4. Za prowadzenie gospodarki finansowej Ośrodka odpowiada Dyrektor.

§ 14. Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą nie wykraczającą poza zadania

o charakterze użyteczności publicznej. Środki finansowe z takiej działalności przeznaczone są

wyłącznie na realizację własnych zadań statutowych.

Id: AYZCG-FJDJE-GQYQS-JGCHR-SHIWP. Podpisany Strona 3

§ 15. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.

Rozdział 5.

Postanowienia końcowe

Ośrodek prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną i archiwalną zgodnie

z obowiązującymi przepisami. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie jego nadania.

Wytworzył:
Udostępnił:
Mariusz Kochański
(2018-06-11 08:39:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariusz Kochański
(2018-06-11 08:46:39)